Om foreningen / vedtægter

vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og formål:

§  1.  Foreningens navn er FURESØ  KUNSTFORENING.

Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

§  2. Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af og forståelse for kunst og kunstneriske værdier. Emnet kunst skal opfattes i videste forstand.

Foreningens medlemmer, kontingent mm.

  §  3. Som medlem kan optages enhver, der nærer interesse for foreningens arbejde.

Desuden kan foreningen optage andre personer, virksomheder eller lignende som kontingentfrie medlemmer uden stemme- og gevinstret ved generalforsamlingen.

 §  4.  Ved indmelding betales et sæsonkontingent, afhængig af medlemstype, fastsat på den sidst afholdte generalforsamling.

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Kontingentet forfalder til betaling, når opkrævning udsendes. Såfremt kontingent ikke er betalt inden for den fastsatte frist og efter en rykkerskrivelse, slettes medlemmet umiddelbart af medlemslisten.

              

Generalforsamling:

§  5.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. april og 15. maj med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen foretages udlodning af indkøbt kunst efter reglerne i §14.

§   6.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel, som dog ved ekstraordinær generalforsamling  kan forkortes til 8 dage.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde  senest 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som har betalt kontingent i det netop afsluttede regnskabsår.

Valgte revisorer og personer, indbudt af bestyrelsen, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Udsendte adgangskort  giver adgang til, og stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert betalende medlem har én stemme, par har 2 stemmer.

Et medlem kan kun give fuldmagt til én stedfortræder, som skal være medlem af foreningen.

Hvor to samboende medlemmer er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan de begge ved skriftlige fuldmagter bemyndige ét andet medlem til at stemme for sig.

§ 7. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og der føres et beslutningsreferat, som underskrives af sekretæren og dirigenten.

§ 8. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal; undtaget er afstemninger om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

Forslag om vedtægtsændringer, salg af ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 25% af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer for forslaget. Hvis der ikke er mindst 25% af foreningens medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages ved almindeligt flertal, uanset de fremmødtes antal.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt ét medlem ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen begærer dette.

Ved samtlige generalforsamlinger kan der stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen:

§  9.  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges blandt foreningens kontingentbetalende medlemmer. Der kan kun vælges én person fra samme husstand som bestyrelsesmedlem, revisor eller suppleant.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges ifølge § 5 med 3 i ulige år og 4 i lige år. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 10.  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt denne eller en beslægtet person kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende møde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den kan frit nedsætte underudvalg; dog skal mindst ét af medlemmerne i sådanne udvalg være medlem af bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsesmøde indkaldes så ofte anledning findes eller når et bestyrelsesmedlem ønsker dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.


 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens og i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Tegningsret:

§ 12.Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Regnskab og revision:

§ 13.  Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til at revidere årsregnskabet.  Foreningens årsregnskab skal udarbejdes efter god regnskabsskik og underskrives af kassereren og revisorerne.

Regnskabsåret er 1. april til 31. marts.

§  14.  Foreningens overskud kan anvendes til indkøb af kunst, som fordeles ved lodtrækning blandt  medlemmer, der har betalt kontingent jvf. §4 og er mødt op på generalforsamlingen. Par har to vinder­chancer.

Man vælger i den rækkefølge, man er blevet udtrukket. Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan man ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet medlem  til at vælge for sig.

Årets kunstind­køb vil være udstillet på generalforsamlingen.

 

 Opløsning:

 § 15. Såfremt foreningen ophæves jvf. § 8 stk. 2 og/eller 3, træffer generalforsamlingen alene bestemmelse om fordelingen af foreningens eventuelle formue.

 

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling 4. november 1968 og ændret på generalforsamlingerne 17. april 1969, 25. april 1985, 17. april 1986, 21. april 1988, 8. april 1992, 17. april 1996, 26. april 2000 og 24. april 2007.

 

 

 

 

Furesø Kunstforening  | lene.bjerreherdel@gmail.com